Trang chủ - Xã Vĩnh Khê - Vĩnh Linh

 

 

 

 
Xây dựng nông thôn mới
Phấn đấu có thêm 4 xã hoàn thành NTM nâng cao và 1 xã về đích NTM trong năm 2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Vĩnh Linh phấn đấu có thêm 4 xã về đích NTM nâng cao và 1 xã về đích NTM...

Mô hình hay, cách làm tốt

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH