Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Khê - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:31, Thứ Hai, 4-3-2024

 

Thực hiện kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND xã Vĩnh Khê về cải cách hành chính nhà nước năm 2024. UBND xã Vĩnh Khê ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, như sau:

 

 

 

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH