Xây dựng nông thôn mới - Xã Vĩnh Khê - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới
Phấn đấu có thêm 4 xã hoàn thành NTM nâng cao và 1 xã về đích NTM trong năm 2023

Phấn đấu có thêm 4 xã hoàn thành NTM nâng cao và 1 xã về đích NTM trong năm 2023

Vĩnh Khê trồng gần 250 héc ta cao su tiểu điền

Vĩnh Khê trồng gần 250 héc ta cao su tiểu điền

Đổi thay ở xã miền núi Vĩnh Khê

Đổi thay ở xã miền núi Vĩnh Khê

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Khê

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Khê

Tin đã đưa

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH